ตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปีและ


สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี

  • -

การตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี กรุณาระบุงวดเป็นตัวเลข 3 ตัว เช่น สลากฯ ของท่านงวดที่ 1
ให้ระบุเป็น 501ถ้าสลากฯ ของท่านเป็นงวดที่ 2 ให้ระบุเป็น 502 ฯลฯ

ตรวจรางวัล

โปรดอย่าระบุเดือนก่อนวันที่มีสิทธิ์ถูกรางวัล ที่ระบุไว้ในตัวสลากฯ